• Telefon: +36 30 660 8861
  • E-mail: ferenc.lajko@digilogconsulting.com

Üdvözöljük a https://www.digilogconsulting.com/ domain név alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal). Fontos számunkra az Ön, mint Felhasználó személyes adatainak biztonsága!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót a Weboldal használata, valamint a kapcsolatfelvétel igénybevétele előtt. A Weboldal használatának megkezdésével, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználók elfogadják a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

  • Adatkezelő:                       DigiLog Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhelye:                         1135 Budapest, Béke utca 63. C. lház. VII. em. 23.
  • E-mail cím:                        ferenc.lajko@digilogconsulting.com

A KEZELT ADATOK KÖRE

KAPCSOLATFELVÉTEL

A Weboldalon, a „Kapcsolat” fülnév alatt, az erre szolgáló felületen (a továbbiakban: Űrlap) a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni, továbbá tájékoztatást kapjon az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): név*; e-mail cím*; telefonszám*; tárgy;  üzenet.

Az űrlapok e-mail formájában a megadott adatokkal a ferenc.lajko@digilogconsulting.com e-mail címre kerülnek automatikusan megküldésre és az ahhoz tartozó tárhely adatbázisában (mysql) tárolódnak el.

Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy a Felhasználót/érintettet, továbbá Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő vagy a felhasználó igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhető, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

A kapcsolatfelvétel során a Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

ADATFELDOLGOZÁS

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatfeldolgozó neve és címe:

VAGY Jelenleg az Adatkezelő Adatfeldolgozó részére nem továbbít adatot.

FELHASZNÁLÓ JOGAI A SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A Felhasználó a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken (emailben, postai úton) tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számíthat fel.

Ha a kérelmet benyújtó Felhasználó kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető. 

Kérelemre az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az Adatkezelő a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az Adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Adatkezelő felé a megadott elérhetőségek egyikén.

Az Adatkezelő értesítésétől függetlenül a Hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a Hatóságnál:

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  • Telefon: +36 -1-391-1400
  • Fax: +36-1-391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, a Felhasználó polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Felhasználó lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

4) SÜTIK és LINKEK

A weblapon Google Analitycs követőkód és Facebook pixel van elhelyezve, amely anonim módon méri a felhasználói szokásokat, a látogatásokat, kattintásokat, navigációt a weblapon; és mely alkalmazások ehhez Sütiket helyeznek el a Felhasználó számítógépén.

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként esetlegesen elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

5) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

6) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, melyet a honlapon tesz közzé. Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27., GDPR) rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2019. november 13.

Adatkezelő